Privacy verklaring

Privacy verklaring


Als Dansstudio Focus vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Dansstudio Focus vzw

De Brulen 42A

2370 Arendonk

info@dansstudiofocus.be


Waarom verwerken wij persoonsgegevens


Uw persoonsgegevens worden door Dansstudio Focus vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :


* Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Dansstudio Focus vzw

* Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

* Het bekomen van subsidiëring door de overheid


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

* Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

* Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum


We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.


Verstrekking aan derden


De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.


Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

* het verzorgen van de internet omgeving en IT-infrastructuur (webhosting, IT netwerk);

* het verzorgen van de verzekering;

* het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.


Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.


Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.


Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.


Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen


Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


Beeldmateriaal


Dansstudio Focus vzw neemt beeldmateriaal tijdens haar lessen en activiteiten.


Dit beeldmateriaal wordt enkel gebruikt voor

* verslaggeving van de activiteiten van Dansstudio Focus vzw

* promotie van aankomende activiteiten van Dansstudio Focus vzw


Dit beeldmateriaal wordt verspreid via

* social media (Facebook, Instagram, ...) accounts van Dansstudio Focus vzw

* flyers, affiches van Dansstudio Focus vzw

* website van Dansstudio Focus vzw


Bewaartermijn 


Dansstudio Focus vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden niet langer dan 5 jaar bewaard.


Beveiliging van de gegevens


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om per- soonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;


* Alle personen die namens Dansstudio Focus vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

* We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

* Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

* Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Uw rechten omtrent uw gegevens 


U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.


Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.


Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toe- zichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


Wijziging privacy statement


Dansstudio Focus vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.



Secretariaat

Kim Rossie

De Brulen 42a

2370 Arendonk


+32 494 03 75 99

info@dansstudiofocus.be

ING BE26 6528 1653 1029


Danszalen

Gymzaaltje Bemdhal

Diepenbeemd 14

2370 Arendonk


Danszaal Dona

Molenwiel (naast Heemmuseum)

2370 Arendonk

Online inschrijven

vanaf heden kan je enkel online inschrijven voor onze danslessen en activiteiten.

Dansseizoen 2019-2020

van 2 september t.e.m. 31 mei

geen danslessen in schoolvakanties, op feestdagen en in de week van Hemelvaart.

Copyright © All Rights Reserved